Welkom
Voorstellen
Locaties
Informatie
Kinderfysiotherapie
Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?
Hoe komt u bij de kinderfysiotherapeut terecht?
Werkwijze
Zorgverzekering
Vergoeding
Verzekeraars
Aanmelden
Vragen/Suggesties
Contact
Links
Werkwijze

Onderzoek

Allereerst wordt getracht het kind op zijn gemak te stellen.
De ouders, die altijd bij het onderzoek aanwezig zijn, wordt gevraagd een formulier in te vullen over de klachten, voorgeschiedenis, gedrag en beperkingen.
Hierdoor hoeft niet over het kind te worden gepraat waar het bij is en kan toch de hulpvraag duidelijk worden gekregen.
Door middel van observatie, gestandaardiseerde testen en aanvullend onderzoek krijgt de kinderfysiotherapeut een goed beeld van de motorische mogelijkheden en beperkingen van het kind.
De bevindingen worden met ouders besproken en er wordt een behandelvoorstel gedaan. Vaak wordt, nadat ouders hiervoor toestemming hebben verleend, ook contact opgenomen met andere betrokkenen (bijv. leerkracht of andere paramedische disciplines zoals de logopedist) voor overleg en advisering.
Er wordt altijd een verslag naar de verwijzer gestuurd en in overleg met ouders naar bijv. huisarts, specialist, consultatiebureauarts, leerkracht of schoolarts.
Ouders krijgen altijd een kopie van het verslag.

Behandeling

De behandeling bestaat meestal uit oefentherapie waarbij op een speelse manier vaardigheden worden getraind.
Meestal zijn ouders bij de behandeling aanwezig, zodat zij een goed inzicht krijgen in de problematiek van hun kind.
De behandeling vindt meestal één keer per week plaats en duurt circa 30 minuten. Kinderen vanaf groep 3 worden zoveel mogelijk buiten schooltijd behandeld.
Regelmatig worden oefeningen/ opdrachten meegegeven voor thuis zodat het kind veel ervaring kan opdoen en de vaardigheden sneller onder de knie heeft.

Multidisciplinair

Bij meer uitgebreide problematiek wordt contact gezocht met andere disciplines.
Zo hebben wij geregeld contact met de leerkracht van school, logopedist, ergotherapeut, schoolarts, consultatiebureau arts, kinderarts, orthopedagoog, psycholoog, maatschappelijk werker, of verpleegkundige van de ouder en kindzorg of de psychomotore therapeut.

Afsluiting van de behandeling

Er wordt geregeld geëvalueerd, ook worden testen herhaald. Wanneer voldaan is aan de hulpvraag en de behandeldoelen zijn bereikt wordt een eindverslag geschreven voor de huisarts en evt. andere betrokkenen. Ouders ontvangen hiervan ook weer een kopie.

Soms wordt geadviseerd om na verloop van tijd contact op te nemen voor een herhalingsonderzoek om te bezien of de ontwikkeling zich zonder behandeling goed blijft doorzetten.